اصطلاح ضریب مقاومت در برابر اشتعال (B)
اصطلاح ضریب مقاومت در برابر اشتعال (B)

ضریب مقاومت در برابر اشتعال نشان دهنده رتبه بندی اشتعال پذیری مواد ساختمانی در برابر حریق بر اساس بخش پنجم استاندارد DIN4076 بوده و ترتیب رتبه بندی، نشان دهنده مقاومت ماده در برابر اشتعال می باشد. در این رتبه بندی موادی که در برابر اشتعال مقاوم اند، موادی که نسبتاً مقاوم اند و مواد اشتعال پذیر به ترتیب B1 و B2 و B3 نشان داده می شوند. تمامی لمینت های گروه بازرگانی توافق دارای رتبه B1 می باشند.