گاز فرمالدهید

  • کلاس انتشار (Emission class)

    جهت نشان دادن كلاس انتشار از اصطلاح E2، E1 و E3 استفاده می شود. هر کدام از این استاندارد ها نشان دهنده میزان گاز سمی فرمالدهید منتشر شده از مواد پایه چوب دارد.این کلاس انتشار در واقع عاملی مهم در انتخاب پارکت لمینت محسوب میشود. در این طبقه بندی، کلاس E1 نشان دهنده کمترین میزان انتشار فرمالدهید می باشد. در

    ...