صدای پا در پارکت

  • اصطلاح صدای پا (Footfall)

    به صدای حاصل از حركت روی پاركت لمینت  Footfall  می گویند. صدای پا بر حسب دسیبل اندازه گیری می شود. جهت كاهش و از بین بردن  Footfall از عایق های صدا زیر تایل های پارکت ...