کلاس انتشار: (Emission class)
کلاس انتشار: (Emission class)

جهت نشان دادن كلاس انتشار از اصطلاح E2، E1 و E3 استفاده می شود. هر کدام از این استاندارد ها نشان دهنده میزان گاز سمی فرمالدهید منتشر شده از مواد پایه چوب دارد.این کلاس انتشار در واقع عاملی مهم در انتخاب پارکت لمینت محسوب میشود. در این طبقه بندی، کلاس E1 نشان دهنده کمترین میزان انتشار فرمالدهید می باشد. در این آزمایش جهت تعیین ضریب انتشار قطعه ای از تایل های پارکت لمینت در اتاق تست و تحت جریان هوا با دمایی ثابت قرار گرفته و میزان فرمالدهید منتشر شده بر حسب یک قسمت در میلیون (PPM : Part per million) اندازه گیری می شود. جهت قرار گیری در كلاس E1 که کلاس بی خطر برای انسان و حیوانات محسوب می گردد مقدار حاصل نباید از 0.1 ppm تجاوز كند. در حالی كه كلاس انتشار به دلیل ارتباط مستقیم با سلامتی افراد آیتمی بسیار مهم و تاثیر گذار در انتخاب پارکت لمینت مصرف كنندگان اروپایی می باشد. بیشتر خریداران و مصرف كنندگان داخلی ایران اطلاعات درستی در این زمینه ندارند. متاسفانه بیشتر کفپوش های پارکت لمینت بی كیفیت و ارزان قیمت بازار دارای ضریب انتشار بالا تر از حد مجاز می باشند.  

کلاس انتشار لمینت کورنوپل E1 میباشد