پارکت لمینت به چه دلایلی ممکن است آسیب ببیند؟
پارکت لمینت به چه دلایلی ممکن است آسیب ببیند؟

1.نصب نامناسب و اشتباه اتصالات کلیک تایل ها و در نتیجه ساییده شدن آن ها

2.زیرسازی اشتباه و عدم دقت و توجه در نصب تایل های پارکت لمینت

3.بودن در معرض رطوبت خیلی شدید

4.گرما و حرارت زیاد مثل آتش

5.چسبیدن مواد چسبنده بر روی سطح پارکت لمینت

6.خراش و ضربه و آسیب های سطحی