طریقه نصب لمينت به چه نحوی است؟
طریقه نصب لمينت به چه نحوی است؟

پیش از شروع نصب باید درمورد نصب افقی یا عمودی لمینت ها تصمیم گرفته شود.برای ایجاد فضای کافی در شرایط انقباض یا انبساط های احتمال که رخ میدهد از یک ابزار که لقمه نام دارد استفاده میشود،اهمیت این مرحله بدین دلیل است که اگر درست انجام نشود سبب ایجاد ورم هایی در سطح پارکت لمینت میشود.نصب پانل ها را از طرف پنجره آغاز نموده هر پانل را با زاویه ۹۰ درجه به هم متصل کنید.