اصطلاح لایه پشتی (Backing)
اصطلاح لایه پشتی (Backing)

لایه پشتی تمامی پارکت لمینت های کورنوپل آغشته به رزین مخصوص جهت مقابله با نیروهای فشاری وارده از قسمت بالایی و همینطور برای مقابله با رطوبت نسبی موجود در قسمت پایینی تایل می باشد. در صورت عدم وجود رزین در لایه پشتی كل تایل پارکت لمینت پس از نصب به صورت كمانی كاملا خم می گردد كه به این پدیده در اصطلاح، DISHING می گویند.