اصطلاح سیستم نصب شناور (Click Laminate)
اصطلاح سیستم نصب شناور (Click Laminate)

سیستم نصب شناور امكان نصب، بدون استفاده از چسب را فراهم كرده و در مقایسه با نصب سنتی و همینطور استفاده از چسب مزایای بسیار زیادی دارد. حذف مدت زمان لازم برای خشک شدن چسب در روش نصب شناور، سبب كاهش 50 درصدی مدت زمان نصب می گردد. با استفاده از این نوع نصب مصرف كننده بعد از مدتی  می تواند پارکت لمینت نصب شده را جدا كرده و بدون آسیب در جای دیگری نصب كند. تمامی محصولات گروه بازرگانی توافق قابلیت نصب شناور را دارا می باشند.