اصطلاح رده بندی دوام (Durability Rating)
اصطلاح رده بندی دوام (Durability Rating)

رده بندی دوام پارکت لمینت به میزان مقاومت آن در برابر ساییده شدن و خش پذیری اطلاق می گردد. مقادیر حاصل بر اساس استاندارد DIN EN 13329:2006 و اصطلاح AC رده بندی می شود.

کلاس AC1 AC2 AC3 AC4 AC5
ip 900<< 1500<< 2000<< 4000<< 6000<<