اشتعال

  • اصطلاح ضریب مقاومت در برابر اشتعال (B)

    ضریب مقاومت در برابر اشتعال نشان دهنده رتبه بندی اشتعال پذیری مواد ساختمانی در برابر حریق بر اساس بخش پنجم استاندارد DIN4076 بوده و ترتیب رتبه بندی، نشان دهنده مقاومت ماده در برابر اشتعال می باشد. در این رتبه بندی موادی که در برابر اشتعال مقاوم اند، موادی که نسبتاً مقاوم اند و

    ...